Πληροφορίες: 2310546486 / 2310518823 | Καθημερινά 08:00 - 16:00 & Τετάρτη 08:00 - 20:00

Σχετικά με το Έργο

Διαγωνισμός ΚΤΙΜΑ_16

Αντικείµενο του διαγωνισµού «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΚΤΙΜΑ_16» (Κωδικός: ΚΤΙΜΑ_16) είναι η επιλογή αναδόχων για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου στο υπόλοιπο της Ελλάδος µε την ολοκλήρωση της κτηµατογράφησης σε πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της χώρας. Η κτηµατογράφηση αφορά τις περιοχές των Π.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Κτηµατολόγιο και οι οποίες δεν αποτελούν ήδη αντικείµενο συµβάσεων µελετών κτηµατογράφησης ή δεν αποτελούν αντικείµενο άλλου διαγωνισµού για την ανάθεσή τους από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει την προκήρυξη τριάντα δύο (32) συµβάσεων κάθε µία από τις οποίες αφορά στις περιοχές της Ελλάδας που αναφέρονται στον τίτλο κάθε σύµβασης. Στο πλαίσιο υλοποίησης της κάθε Σύµβασης: (α) θα εκπονηθεί µελετητικό αντικείµενο, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3316/2005, µε αντικείµενο την κτηµατογράφηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από τα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού και (β) θα παρασχεθούν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Τεύχη του ∆ιαγωνισµού. Ο διαγωνισµός κατανέµεται σε 32 τµήµατα / συµβάσεις µε κωδικούς ΚΤ5-01, ΚΤ5-02, ΚΤ5-03 … έως και ΚΤ5-32. (βλέπετε παράρτηµα Β΄). Ο διαγωνισµός καλύπτεται από τη συµφωνία για τις δηµόσιες συµβάσεις και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Ανάδοχος του Έργου

Η CONSORTIS είναι μια εταιρεία μελετών με έδρα τη Θεσσαλονίκη η οποία στελεχώνεται μεταξύ άλλων από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως Πολιτικούς, Τοπογράφους, Αρχιτέκτονες και Χωροτάκτες. Κύριο αντικείμενο απασχόλησης της εταιρείας αποτελούν οι Συγκοινωνιακές, Υδραυλικές, Αρχιτεκτονικές, Χωροταξικές, Πολεοδομικές, Τοπογραφικές και Περιβαλλοντικές μελέτες, καθώς και έργα και υπηρεσίες Γεωπληροφορικής. Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος στις ακόλουθες μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου:

Μελέτη Β’ Φάσης Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Αμπελοκήπων, Ελευθερίου Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης, Ωραιοκάστρου και για τα Τ.Δ. Νέας Μαγνησίας και Διαβατών Δήμου Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης (KT-16/19045)
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης στην οποία η εταιρεία μας συμμετείχε ως μέλος κοινοπραξίας έγινε συλλογή και επεξεργασία περισσότερων από 260.000 δικαιωμάτων. Η συγκεκριμένη μελέτη έχει περατωθεί και λειτουργεί Κτηματολογικό γραφείο.

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Δήμους Επανομής και Ν. Μηχανιώνας και στις κοινότητες Αγγελοχωρίου, Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου Νομού Θεσσαλονίκης (KT-11A)
Η εταιρεία μας συμμετείχε ως συμπράττουσα στη συγκεκριμένη μελέτη, στο πλαίσιο της οποίας έγινε συλλογή και επεξεργασία περισσότερων από 120.000 δικαιωμάτων ενώ αναμένεται η έναρξη της ανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων και υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης.

Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΚΤ5-03)
Η εταιρεία μας ανέλαβε εξ ολοκλήρου την παρούσα μελέτη που αφορά την Κτηματογράφηση περιοχών των Δήμων Βόλβης, Δέλτα, Λαγκαδά, Θερμαϊκού, Θέρμης και Ωραιοκάστρου. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης αναμένεται η συλλογή και επεξεργασία από την εταιρεία μας κατ’ εκτίμηση 600.000 δικαιωμάτων.

Τι είναι η Κτηματογράφηση

Σύνταξη του Κτηματολογίου (κτηματογράφηση)

Η σύνταξη του κτηματολογίου (“κτηματογράφηση”) μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση ή άλλο εμπράγματο βάρος, κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο(α) ακίνητο(α), όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.

Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών (ληξιαρχικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, τρόπος απόκτησης του δικαιώματος, στοιχεία της πράξης με την οποία έχει αποκτηθεί το δικαίωμα κ.λπ.). Επιπροσθέτως, τα γεωτεμάχια απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), οριογραμμές και εμβαδά.

Συνεπώς, η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα.

Στάδια κτηματογράφησης

Η διαδικασία κτηματογράφησης έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, που ξεκινά με την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνοπτικά, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

• Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.
• Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων και έχουν τύχει επεξεργασίας από νομικούς και τοπογράφους.
• Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων (πινάκων και διαγραμμάτων) στα Γραφεία Κτηματογράφησης για διάστημα δύο μηνών και αποστολή αποσπασμάτων στους δικαιούχους προς ενημέρωσή τους.
• Υποβολή ενστάσεων ενώπιον ανεξάρτητων διοικητικών επιτροπών ή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής κατά περίπτωση – από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον- για διάστημα δύο μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και τεσσάρων μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.
• Αναμόρφωση των κτηματολογικών στοιχείων μετά την εξέταση των ενστάσεων και των αιτήσεων διόρθωσης και σύνταξη των τελικών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι εγγραφές που εμφανίζονται στους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες ονομάζονται Αρχικές Εγγραφές, καθώς αποτελούν την πρώτη (αρχική) εγγραφή στο κτηματολόγιο.
• Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του παλαιού Υποθηκοφυλακείου.